Generalforsamling

Seniorklubben Metal Holstebro
Afholder ordinær generalforsamling torsdag d.7 marts 2019 kl. 14,00 i Laden

Dagsorden.

1. valg af dirigent
2. godkendelse af dagsorden
3. valg af stemmeudvalg (3)
4. beretning ved formanden
5. regnskab ved kassereren
6. indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. valg af formand 1 år på      valg er Heinrich Madsen  ønsker ikke genvalg
8. valg af  af kasserer- på valg Poul Kristiansen
9. valg af 1 bestyrelsesmedlem på valg er Tage Jensen
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen    Leif Kristensen
11. valg af revisorer på valg er Niels Teglborg -for 2 år (og en ny for 1 år Helle Toftegaard )
12.  Valg af revisorsuppleant på valg er Erik Gade

13 Eventuelt herunder afsluttende bemærkning fra formanden

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
Hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.