Generalforsamling

Fredag d. 23. februar 2018

Seniorklubben Metal Holstebro
Afholder ordinær generalforsamling torsdag d.1 marts kl. 14,00 i Laden

Dagsorden.

1. valg af dirigent
2. godkendelse af dagsorden
3. valg af stemmeudvalg (3)
4. beretning ved formanden
5. regnskab ved kassereren
6. indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. valg af formand på valg er Heinrich Madsen
8. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Erik Skallebæk og Henning Frøkjær
9. valg af 1 suppleant til bestyrelsen på valg er Leif Kristensen
10. valg af revisor på valg er Kennet Vestergaard
11. valg af revisor suppleant på valg er Erik Gade
12. eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
Hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.