Referat for generalforsamling

05.marts 2020
Seniorklubben Metal Holstebro
Afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 05 marts 2020

Der er fremmødt 36 medlemmer
Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling 2020

Forslag til sang nr 35

Siden sidste generalforsamling afholdt ts 201907 marts 2019 har vi mistet flere af vore
medlemmer der er afgået ved døden
Allic Christiansen
Jane Svenstrup Sonja Gade
Jeg vil bede forsamlingen at rejse sig
Æret være deres minde
Tak

Herefter vil vi gå over til punkt 1 på dagsordenen valg af dirigent bestyrelsen foreslår Heinrich. Er der andre forslag

Dagsorden
Valg af diringent Heinrich valgt og takker for valget
Godkendelse af dagsorden,dagsorden oplæst og godkendt
Valg af stemmeudvalg(2) forslag kun hvis der skal være skriftlig
afstemning godkendt
Beretning ved formanden.Formanden omtalte årets gang i klubben
Ifølge det udsendte program,han omtalte det bøvl der er blevet
siden endnu en klub er kommet. Flere foreslog at vi byttede sal
så vi fik den store sal da vi er flest. Bestyrelsen arbejder videre med
sagen. Beretning godkendt.
Regskab v. Kasserer.
Poul omtalte regnskab og forklarede at bruger betaling var
var forhøjet fra 50kr. Til 100kr.,da pengene ikke kunne dække
udgifterne.
Indkomne forslag– herunder fastsættelse af kontingent for
næste år.
Der var stillet forslag om kontingent forhøjelse på 50 kr.
pr. medlem gældende fra januar 2021. VEDTAGET.
Valg af formand Erik Skallebæk genvaldt
Valg af 1 bestyrelsesmedlem på valg Henning Frækjær genvalgt
Valg af suppleant til bestyrelsen -Keld Lund genvalgt
Valg af revisor på valg er Helle Toftgaard genvalgt
Valg af revisorsuppleant på valg er Egon Sørensen valgt
Eventuelt + herunder afslutende bermærkning fra
formanden.
Der kom en del forslag til bestyrelsen .

Tak for god ro og orden

Med venlig hilsen
bestyrelsen