Referat for generalforsamling

Torsdag d. 1. marst 2018

Ordinær generalforsamling

Der er fremmødt antal medlemmer = 35

Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling 2018.

Forslag til en sang nr.48

Siden sidste generalforsamling afholdt 2 marts 2017 har vi mistet et af vore medlemmer
Der er afgået ved døden. Harald O. Bengtsen 17. april 2017.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig
(Æret være hans minde)
Tak.

Herefter går vi over til punkt 1, på dagsordenen, valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Henning Lorentsen, er der andre forslag.

1. Valg af dirigent. = Henning Lorentsen

2. Godkendelse af dagsorden– godkendt

3. Valg af stemme udvalg – Leif – Per – Niels

4. Beretning. H. M aflagde beretning, der omtalte årets gang ifølge de udsendte programmer der er 2 der ikke har betalt kontingent endnu. – vi er pt. 53 medlemmer i klubben
Bestyrelsen er glad for den opbakning der er både til fester og banko m.m. og håber på ligeså stor tilslutning fremover.

5. Regnskab. Blev fremlagt af Erik Skallebæk da kassereren ikke var tilstede, regnskab godkendt

6. Indkomne forslag ingen.

7. Valg af formand Heinrich Madsen genvalgt

8. Valg til bestyrelsen
På valg er Erik Skallebæk og Henning F. Kristensen genvalgt

9. Valg af suppleant Leif Kristensen genvalgt

10. Valg af revisorer på valg er Kennet Vestergaard genvalgt

11. Valg af revisorsuppleant på valg er Erik Gade genvalgt

12. Fastsættelse af kontingent for næste år –ingen ændring

13. Eventuelt. Ingen bemærkninger

Heinrich Madsen