Vedtægter

§ 1. Klubbens navn: Seniorklubben Metal Holstebro

§ 2. Klubbens formål

Stk.1. Klubbens formål er at samle så mange som muligt af Metals Pensionister og Efterlønnere samt andre personer med interesse for klubben.
Medlemmer mødes til forskellige arrangementer og kammeratligt samvær i perioden Nytår til maj (vinterprogram) og september til Nytår
(Efterårsprogram).

§ 3. Klubbens ledelse

Stk.1: Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Formand, næstformand, kasserer, sekretær, og 1 bestyrelsesmedlem
Stk.2. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal
Næstformand, kasserer og sekretær vælges i ulige årstal
Stk.3. 1 Bestyrelsessuppleant, 2 Revisorer og 1 Revisorsuppleanter vælges hvert år

§ 4. Økonomi og Kontingent:

Stk. 1. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Medlemmer betaler et årligt kontingent til klubben.
Alle medlemmer har tale- og stemmeret ved Generalforsamlingen.
Klubkontingentet fastsættes af Generalforsamlingen og skal indbetales hvert år i januar.
Kontingent betales til klubbens kasserer eller indbetales til klubbens bankkonto.
Stk.3. Kontingent bruges til drift af klubben, til køb af blomster og gaver ved sygdom,
Begravelser og runde fødselsdage. Gaver til fødselsdage starter ved 70 år og derefter hvert 5. år.
Ved medlems dødsfald sendes en bårebuket.
Stk. 4. Klubben hæfter alene for sine forpligtigelser med den af klubben tilhørende formue.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 5. Generalforsamlingen er Klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i marts måned og indvarsles som aktivitet i klubbens program for aktiviteter i 1.halvår
(vinterprogrammet).

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker dette.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal.
Kun medlemmer med betalt kontingent kan stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Oplæsning af referater fra møder i regnskabsåret, såfremt dette ønskes.

5. Beretning ved formanden.

6. Regnskab ved kassereren.

7. Indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelsen og suppleant.

Valg af revisorer og suppleant.

9. Fastsættelse af kontingent for næste år.

10. Eventuelt.

§ 6. Sekretæren fører og opbevarer referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Bestyrelsen skal sørge for at alle beslutninger bliver gennemført.

§ 7. Ved opløsning af klubben overgår formue og alle ejendele af værdi til velgørende formål.

Således ændret og vedtaget på Seniorklubbens generalforsamling d. 3.marts 2016 i”Laden”.